Titulka

 

Vážení rodičia!

Materská škola-Óvoda P. Blahu 23 v Nových Zámkoch Vás pozýva na rodičovskú schôdzu dňa 27.8.2021(piatok) o 16:30h., ktorá sa uskutoční na školskom dvore, na terase materskej školy.
Rodičovská schôdza o 16:30h. bude pre rodičov detí, ktoré nastúpia v septembri do triedy s vyučovacím jazykom slovenským. Ďalšia rodičovská schôdza o 17.00h. bude pre rodičov detí, ktoré nastúpia v septembri do triedy s vyučovacím jazykom maďarským.
Prosíme ctených rodičov, ktorí neodovzdali potvrdenie od lekára spolu so žiadosťou, aby nám ho odovzdali na rodičovskej schôdzi!!! Ďalej Vás prosíme, aby ste pri nástupe do materskej školy v septembri odovzdali aj písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( Písomné vyhlásenie ).V ďalšej prílohe je zoznam vecí, ktoré treba priniesť do materskej školy. Dokumenty sú v prílohe.
Srdečne Vás očakávame! Riaditeľstvo materskej školy

PrílohyPotvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťaPísomné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťaČo treba priniesť do materskej školy

 

VÝZVA PRE RODIČOV

>>> Stravovanie v školskej jedálni od 1.9.2021 <<<

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

Milí rodičia,
 
dovoľujeme si Vás informovať,že sa naša MŠ-Óvoda,P.Blahu 23,NZ zapojila do Národného projektu "POP" Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov,ktorý pomáha pri zlepšovaní kvality života detí zo SZP(sociálne znevýhodneného prostredia) ako aj deťom so ŠVVP(špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).Tento projekt poskytuje pomoc,poradenstvo,intervenciu,terénnu sociálnu prácu,edukáciu,osvetovú prácu,terapie pre rodičov a ich deti.V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu sociálnu pedagogičku PhDr.Evu Tárnok na t.č. 0915275800,alebo na mailovej adrese:evatarnok@gmail.com
 
Tešíme sa na Vašu spoluprácu.S pozdravom riaditeľka MŠ-Óvoda,P. Blahu 23,NZ,Eleonóra Szabó,sociálna pedagogička PhDr. Eva Tárnok.

Čo sa deje u nás

Zápis

 

Vítame vás na stránkach materskej školy

Budova materskej školy sa nachádzav príjemnom prostredí, na sídlisku Juh v blízkosti centra mesta.Okolo materskej školy je veľký dvor v ktorom sú vysadené stromy, kríky, kvety, s malým jazierkom, rybkami a farebnými vodnými rastlinami. Veľký dôraz kladieme na exteriér materskej školy, pokladáme za dôležité, aby deti vyrastali v peknom prírodnom prostredí. Popri okrasných kvetín a liečivých rastlín sa na dvore nachádzajú aj drevené preliezačky, hojdačky, lavičky, ktoré slúžia pre zábavu detí.

 

Naše školské zariadenie bolo založené v roku1991,o dva roky budeme oslavovať 25. výročie založenia tejto inštitúcie. Máme 7 tried,  v tomto školskom roku našu materskú školunavštevuje 168 detí vo veku od 3 do 6 rokov, vrátane detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. Náš pedagogický kolektív tvorí 15 kvalifikovaných predškolských pedagógov, 10 nepedagogických zamestnancov a pôsobia tu aj externí učitelia pre výučbu anglického jazyka, baletu, pohybovej aktivity a výtvarnej výchovy. O správnu výslovnosť detí sa stará naša logopedička.
Čítať ďalej

Dôležité informácie

Pozrite si aktuálny jedálny lístok platný na tento týždeň
Ďalej ...
 
Ako kde a kedy máme zápis do materskej školy ?
Ďalej ...
 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za rok 2017/2018 
Ďalej ...
 

Plánované aktivity

  • Rodičovské združenia
  • Mestský detský folklórny festival
  • Privítanie nových škôlkarov
  • Tekvicový festival
  • Deň starých rodičov
  • Jesenná brigáda
  • Kurz prvej pomoci pre zamestnancov materskej školy
  • Celoslovenská konferencia OMEP
  • Workshop doc. PaedDr. Dany Kollárovej, PhD
  • Výzdoba vianočného stromčeka na námestí
  • Betlehemská hviezda- predstavenie kočovného divadla Kuttyomfitty
  • Zhotovenie adventného venca na školskom dvore
  • Slávnostné zapaľovanie sviečok na adventnom venci
  • Vítaj v našej škôlke milý Mikuláš...
  • Adventné tvorivé dielne a dobročinný bazár
  • Vianočné stretnutie s dôchodcami materskej školy
  • Vianočné programy
  • Novoročné vinše v podaní detí
  • Návštevy predškolákov  v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským
  • Erős János -divadelné predstavenie  Jókaiho divadla v Komárne
  • Fašiangy, turíce... karnevaly v materskej škole
  • Teáter komika – predstavenie klauna Adyna – Adriána Ohrádku
  • Z rozprávky do rozprávky - návšteva knižnice A. Bernoláka
  • ,, Vzdušné Zámky "- novozámocké fašiangy
  • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže organizovanej na počesť maliara Lajosa  Luzsicu  rodáka z Nových Zámkov
  • Za horami, za dolami...deň slovenskej ľudovej rozprávky
  • Hol volt, hol nem volt ... deň maďarskej ľudovej rozprávky
  • Výstava starých rozprávkových kníh
  • Predstavenie divadla Kuttyomfitty o začarovanej princeznej
  • Divadelné predstavenie ,,Stvorenie" v bábkovom divadle K. Spišáka v Nitre

  • Rodičovské združenia, odborné prednášky klinického psychológa o rodinnej výchove a o školskej zrelosti
  • Návšteva ZŠ. G. Czuczora
  • ,,Szivárványmuzsika" prednáška a odborný seminár pre pedagógov
  • ,,Všeličo o hviezdach" návšteva astronomického kabinetu v Nových Zámkoch
  • Bezplatné očné vyšetrenie v materskej škole
  • Deň Sv. Floriána – ukážka z práce hasičov na školskom dvore
  • Eko deň v materskej škole- ,, Vševedko" a príroda- kolobeh vody v prírode- projekt
  • Mobilné planetárium -  kolobeh vody
  • Návšteva Galérie E. Zmetáka

  • Multikultúrny týždeň v materskej škole - projekt
  • Šibi ryby...veľkonočné tvorivé dielne
  • Deň otvorených dverí
  • Stavanie mája na školskom dvore a hudobno-pohybové aktivity
  • Moja mama rád Ťa mám...programy ku dňu matiek, poobedňajšie ,,kávičkovanie" s mamičkami
  • Hraj sa , tvo a uč sa s nami! Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/21
  • Návšteva divadelného predstavenia v Jókaiho divadle v Komárne
  • Predstavenie divadla Kotkodák – Rozprávka o Lišiakovi
  • Turíčne hry 2020- voľba Turíčneho kráľa a kráľovnej

  • Čarovná ,,pred" svätojánska noc – benefičný bál rodičov starých rodičov, pedagógov a priateľov materskej školy v budove Csemadoku
  • Pripraviť sa, pozor, štart!-začína sa týždeň detí
  • Juniáles
  • Deň otcov
  • Veľká dopravná súťaž
  • Noc plná pokladov v materskej škole
  • Triedne výlety

  • Rozlúčkové slávnosti