Titulka

 

VÝZVA PRE RODIČOV

>>> Stravovanie v školskej jedálni od 1.9.2021 <<<

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

Milí rodičia,
 
dovoľujeme si Vás informovať,že sa naša MŠ-Óvoda,P.Blahu 23,NZ zapojila do Národného projektu "POP" Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov,ktorý pomáha pri zlepšovaní kvality života detí zo SZP(sociálne znevýhodneného prostredia) ako aj deťom so ŠVVP(špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).Tento projekt poskytuje pomoc,poradenstvo,intervenciu,terénnu sociálnu prácu,edukáciu,osvetovú prácu,terapie pre rodičov a ich deti.V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu sociálnu pedagogičku PhDr.Evu Tárnok na t.č. 0915275800,alebo na mailovej adrese:evatarnok@gmail.com
 
Tešíme sa na Vašu spoluprácu.S pozdravom riaditeľka MŠ-Óvoda,P. Blahu 23,NZ,Eleonóra Szabó,sociálna pedagogička PhDr. Eva Tárnok.

Čo sa deje u nás

Zápis

 

Vítame vás na stránkach materskej školy

Budova materskej školy sa nachádzav príjemnom prostredí, na sídlisku Juh v blízkosti centra mesta.Okolo materskej školy je veľký dvor v ktorom sú vysadené stromy, kríky, kvety, s malým jazierkom, rybkami a farebnými vodnými rastlinami. Veľký dôraz kladieme na exteriér materskej školy, pokladáme za dôležité, aby deti vyrastali v peknom prírodnom prostredí. Popri okrasných kvetín a liečivých rastlín sa na dvore nachádzajú aj drevené preliezačky, hojdačky, lavičky, ktoré slúžia pre zábavu detí.

 

Naše školské zariadenie bolo založené v roku1991,o dva roky budeme oslavovať 25. výročie založenia tejto inštitúcie. Máme 7 tried,  v tomto školskom roku našu materskú školunavštevuje 168 detí vo veku od 3 do 6 rokov, vrátane detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. Náš pedagogický kolektív tvorí 15 kvalifikovaných predškolských pedagógov, 10 nepedagogických zamestnancov a pôsobia tu aj externí učitelia pre výučbu anglického jazyka, baletu, pohybovej aktivity a výtvarnej výchovy. O správnu výslovnosť detí sa stará naša logopedička.
Čítať ďalej

Dôležité informácie

Pozrite si aktuálny jedálny lístok platný na tento týždeň
Ďalej ...
 
Ako kde a kedy máme zápis do materskej školy ?
Ďalej ...
 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za rok 2017/2018 
Ďalej ...
 

Plánované aktivity

  • Rodičovské združenia
  • Mestský detský folklórny festival
  • Privítanie nových škôlkarov
  • Tekvicový festival
  • Deň starých rodičov
  • Jesenná brigáda
  • Kurz prvej pomoci pre zamestnancov materskej školy
  • Celoslovenská konferencia OMEP
  • Workshop doc. PaedDr. Dany Kollárovej, PhD
  • Výzdoba vianočného stromčeka na námestí
  • Betlehemská hviezda- predstavenie kočovného divadla Kuttyomfitty
  • Zhotovenie adventného venca na školskom dvore
  • Slávnostné zapaľovanie sviečok na adventnom venci
  • Vítaj v našej škôlke milý Mikuláš...
  • Adventné tvorivé dielne a dobročinný bazár
  • Vianočné stretnutie s dôchodcami materskej školy
  • Vianočné programy
  • Novoročné vinše v podaní detí
  • Návštevy predškolákov  v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským
  • Erős János -divadelné predstavenie  Jókaiho divadla v Komárne
  • Fašiangy, turíce... karnevaly v materskej škole
  • Teáter komika – predstavenie klauna Adyna – Adriána Ohrádku
  • Z rozprávky do rozprávky - návšteva knižnice A. Bernoláka
  • ,, Vzdušné Zámky "- novozámocké fašiangy
  • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže organizovanej na počesť maliara Lajosa  Luzsicu  rodáka z Nových Zámkov
  • Za horami, za dolami...deň slovenskej ľudovej rozprávky
  • Hol volt, hol nem volt ... deň maďarskej ľudovej rozprávky
  • Výstava starých rozprávkových kníh
  • Predstavenie divadla Kuttyomfitty o začarovanej princeznej
  • Divadelné predstavenie ,,Stvorenie" v bábkovom divadle K. Spišáka v Nitre

  • Rodičovské združenia, odborné prednášky klinického psychológa o rodinnej výchove a o školskej zrelosti
  • Návšteva ZŠ. G. Czuczora
  • ,,Szivárványmuzsika" prednáška a odborný seminár pre pedagógov
  • ,,Všeličo o hviezdach" návšteva astronomického kabinetu v Nových Zámkoch
  • Bezplatné očné vyšetrenie v materskej škole
  • Deň Sv. Floriána – ukážka z práce hasičov na školskom dvore
  • Eko deň v materskej škole- ,, Vševedko" a príroda- kolobeh vody v prírode- projekt
  • Mobilné planetárium -  kolobeh vody
  • Návšteva Galérie E. Zmetáka

  • Multikultúrny týždeň v materskej škole - projekt
  • Šibi ryby...veľkonočné tvorivé dielne
  • Deň otvorených dverí
  • Stavanie mája na školskom dvore a hudobno-pohybové aktivity
  • Moja mama rád Ťa mám...programy ku dňu matiek, poobedňajšie ,,kávičkovanie" s mamičkami
  • Hraj sa , tvo a uč sa s nami! Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/21
  • Návšteva divadelného predstavenia v Jókaiho divadle v Komárne
  • Predstavenie divadla Kotkodák – Rozprávka o Lišiakovi
  • Turíčne hry 2020- voľba Turíčneho kráľa a kráľovnej

  • Čarovná ,,pred" svätojánska noc – benefičný bál rodičov starých rodičov, pedagógov a priateľov materskej školy v budove Csemadoku
  • Pripraviť sa, pozor, štart!-začína sa týždeň detí
  • Juniáles
  • Deň otcov
  • Veľká dopravná súťaž
  • Noc plná pokladov v materskej škole
  • Triedne výlety

  • Rozlúčkové slávnosti