Pokyny pre stravníkov

Pokyny pre stravníkov


Informácie:

 

Úhrada poplatku za stravu:

  1. Platiť stravu je možné internetbankingom, vkladom na číslo účtu školskej jedálne 

    SK76 5600 0000 0039 3501 5180 v Prima banke Slovensko alebo poštovou poukážkou na Slovenskej pošte.

Stravné prosím uhrádzať ihneď po obdržaní poštovej poukážky do 10-teho v danom mesiaci.

 

Platba Slovenskou poštou je zdĺhavá a jej doručenie trvá približne jeden týždeň, preto prosíme dodržiavať termín zaplatenia stravného do 10-teho v mesiaci. 

 

  1. Suma na stravu na jeden deň je 1,45 € pre stravníka bez štátnej dotácie. Pri platbe je nutné uviesť meno dieťaťa, variabilný symbol, triedu. 

    Príklad: 20 dní x 1,45 plus réžia 2 € = 31 €

  1. Stravník – predškolák s dotáciou platí 0,25 € na jeden deň a štátna dotácia činí 1,20 € od 1.9.2019  (stravná jednotka spolu činí 1,45 €)

    Štátna dotácia sa v sume 1,20 € na stravu detí v predškolskom veku za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, preto prosíme v prípade neprítomnosti dieťa odhlásiť zo stravovania.

Zábezpeka určená v sume 20 € u predškoláka sa platí začiatkom školského roka, alebo keď sa minula, v prípade že vznikol dlh čiže mínus na stravnom a réžii, z dôvodu neuhradenia stravného rodičom. 

Príklad: 20 dní x 0,25 € plus 2 € réžia = 7 €

 

Odhlasovanie zo stravy:

 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 o zariadení školského stravovania § 2 ods. 1 rodič je povinný dieťa vyhlásiť zo stravy počas neprítomnosti z dôvodu choroby. Odhlasovanie sa vzťahuje aj na žiaka v hmotnej núdzi prípadne štátnej dotácie. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v materskej škole sumou 2 € podľa VzN Mesta Nové Zámky.


Strava sa odhlasuje deň vopred do 14,00 hod na telefónnom čísle 035/6415 149 a nasledujúci deň najneskôr do 7,30 hod ráno v ten deň. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Je možné si odobrať obed do prineseného obedára v prvý deň neprítomnosti.

Informácie nájdete na stránke : www.e-skoly.sk a www.pavlablahu.sk

 

Telefón: 035/6415 150

Telefón ŠJ: 035/6415 149