Elokované pracovisko

 

V školskom roku 2016/17 zriaďovateľ, mesto Nové Zámky otvorilo elokované pracovisko našej materskej školy na Základnej škole G. Czuczora 10. V budove školy v časti C sa nachádzajú dve špeciálne triedy, v ktorých je poskytovaná starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Špeciálnu triedu Včielka navštevujú deti s diagnózou detského autizmu a špeciálnu triedu Slniečko deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. V týchto triedach pracuje špeciálny pedagóg a učiteľky predprimárneho vzdelávania. Prácu pedagógov doplňuje výchovno- vzdelávacia činnosť asistentiek. Vzdelávanie detí v daných triedach vo veľkej miere podporuje práca psychológa a logopéda v spolupráci s poradenským zariadením  SCŠPP Pod kopcom Nové Zámky.

 

Ciele výchovy a vzdelávania

 

Predprimárne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri plnení svojich cieľov rešpektuje jedinečnosť a možnosť každého dieťaťa. Cieľom predprimárneho vzdelávania detí s autizmom je zabezpečovať ich komplexný rozvoj v súlade s ich možnosťami a osobitosťami.

 

Ciele predprimárneho vzdelávania detí s autizmom a s inými pervazívnymi poruchami sú – rozvíjať zaostávajúci vývin v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a sociálnej oblasti, – rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa, – vytvoriť podmienky na plynulú adaptáciu na nové prostredie (pri vstupe do materskej školy), – naplniť potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa s rovesníkmi, – umožniť dieťaťu sebarealizáciu prostredníctvom hrových aktivít, – rozvíjať samostatnosť dieťaťa, posilňovať jeho sebadôveru a sebavedomie, – vytvárať elementárne sociálne kompetencie a ich využitie v reálnom živote.

 

Cieľom predprimárneho vzdelávania detí s NKS- narušenou komunikačnouschopnosťou je okrem všeobecných cieľov definovaných v štátnom vzdelávacom programe v predprimárnom stupni vzdelávania, rozvíjanie všetkých jazykových rovín a všetkých foriem komunikácie a eliminovanie a prevencia NKS.

Vzdelávanie detí s NKS V zmysle § 94 a § 2 písm. s) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní Z .z a § 2 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s NKS uskutočňuje:  v materskej škole pre deti s NKS.

 

Ďalšie informácie poskytuje riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda na ul. P. Blahu.