O materskej škole

materska skola budova

 MATERSKÁ ŠKOLA-ÓVODA, P. BLAHU 23, NOVÉ ZÁMKY

Budova materskej školy sa nachádza v príjemnom prostredí, na sídlisku Juh v blízkosti centra mesta. Okolo materskej školy je veľký dvor, v ktorom sú vysadené stromy, kríky, kvety,  malé jazierko s rybkami a farebnými vodnými rastlinami. Veľký dôraz kladieme na exteriér materskej školy, pokladáme za dôležité, aby deti vyrastali v peknom prírodnom prostredí. Popri okrasných kvetoch a liečivých rastlinách sa na dvore nachádzajú aj drevené preliezačky, hojdačky, lavičky a pieskoviská, ktoré slúžia pre zábavu detí.   

  Naše školské zariadenie bolo založené v roku 1991. Máme 9 tried, v tomto školskom roku našu materskú školu navštevuje 180 detí vo veku od 3 do 6 rokov, vrátane detí s poruchami autistického spektra a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré navštevujú triedy na našom elokovanom pracovisku na ul. G. Czuczora. Náš  kolektív tvorí 17 kvalifikovaných predškolských pedagógov, 1 špeciálny pedagóg, 4 kvalifikovaní pedagogickí asistenti, 1 sociálny pedagóg,  12 nepedagogických zamestnancov a pôsobia tu aj externí učitelia pre výučbu anglického jazyka, baletu, pohybovej aktivity a výtvarnej výchovy. O správnu výslovnosť detí sa stará naša logopedička.

V rámci krúžkovej činnosti pôsobia u nás dve detské folklórne skupiny Árgyélus a Margarétka, ktoré úspešne reprezentujú našu materskú školu na rôznych podujatiach usporiadaných mestom a inými inštitúciami. 

V našej pedagogickej práci pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu „Len z čistého prameňa“.

Naše ciele: 

 - Odovzdať ďalším generáciám na zachovanie ľudové tradície a hodnoty, ktoré môžu urobiť život a kultúru ľudí 21. storočia krajšími,   ucelenejšími a harmonickejšími.-  Sprostredkovanie univerzálnych ľudských hodnôt deťom a rodinám, budovanie komunity.
-  Vytváranie zručností a schopností, ktoré pomáhajú dieťaťu socializovať sa v škole a v spoločnosti.
 

Považujeme za mimoriadne dôležité naučiť nielen deti, ale aj rodiny rešpektovať a milovať sviatky pestovaním tradícií. Zážitok intímnej spolupatričnosti počas spoločne prežívaných sviatkov priaznivo vplýva na spôsob myslenia rodín, a tak sa vzťah medzi škôlkou a rodinou stáva čoraz plodnejším. V rámci našej práce poukazujeme na spoločné emocionálne prežívanie, lásku k prírode, k ochrane prírody, dôležitosť spoločne stráveného času, spoznávania sa. Pomocou toho položíme základ pre pocit bezpečia a sebavedomia dieťaťa a dávame mu možnosť naplno a odvážne rozvíjať svoju osobnosť.

Naše voľnočasové programy sú rozmanité pre deti aj rodičov. Pre deti organizujeme výlety, návštevy divadiel a múzeí, prehliadky galérie, tvorivé dielne, pre rodiny Majálesy a Juniálesy.
Veríme , že každé dieťa sa môže vzdelávať a rozvíjať s prihliadnutím na jeho vlastné schopnosti. 

Nemôžeme zabúdať, že bez šťastného detstva nie je ani úplná a šťastná dospelosť!

 

ELOKOVANÉ  PRACOVISKO PRE DETI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI SCHOPNOSŤAMI

V školskom roku 2016/17 zriaďovateľ, mesto Nové Zámky, otvoril elokované pracovisko našej materskej školy na Základnej škole G. Czuczora 10. V budove školy v časti C sa nachádzajú dve špeciálne triedy, v ktorých je poskytovaná starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Špeciálnu triedu Včielka navštevujú deti s diagnózou detského autizmu a špeciálnu triedu Slniečko deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. V týchto triedach pracuje špeciálny pedagóg a učiteľky predprimárneho vzdelávania. Prácu pedagógov doplňuje výchovno- vzdelávacia činnosť asistentiek. Vzdelávanie detí v daných triedach vo veľkej miere podporuje práca psychológa a logopéda v spolupráci s poradenským zariadením  SCŠPP Pod kopcom Nové Zámky. 

Ciele výchovy a vzdelávania 

Predprimárne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri plnení svojich cieľov rešpektuje jedinečnosť a možnosť každého dieťaťa. Cieľom predprimárneho vzdelávania detí s autizmom je zabezpečovať ich komplexný rozvoj v súlade s ich možnosťami a osobitosťami. 

Ciele predprimárneho vzdelávania detí s autizmom a s inými pervazívnymi poruchami sú:

rozvíjať zaostávajúci vývin v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a sociálnej oblasti,

rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa,

vytvoriť podmienky na plynulú adaptáciu na nové prostredie (pri vstupe do materskej školy),

naplniť potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa s rovesníkmi,

umožniť dieťaťu sebarealizáciu prostredníctvom hrových aktivít,

rozvíjať samostatnosť dieťaťa, posilňovať jeho sebadôveru a sebavedomie,

vytvárať elementárne sociálne kompetencie a ich využitie v reálnom živote. 

Cieľom predprimárneho vzdelávania detí s NKS- narušenou komunikačnouschopnosťou je okrem všeobecných cieľov definovaných v štátnom vzdelávacom programe v predprimárnom stupni vzdelávania, rozvíjanie všetkých jazykových rovín a všetkých foriem komunikácie a eliminovanie a prevencia NKS.

Vzdelávanie detí s NKS V zmysle § 94 a § 2 písm. s) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní Z .z a § 2 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s NKS uskutočňuje:  v materskej škole pre deti s NKS. 

Ďalšie informácie poskytuje riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda na ul. P. Blahu.