Elokované pracovisko- trieda Včielok a trieda Slniečok